نمودارسازمانی

نمودار سازمانی

– کارشناس فنی آقای مهندس راد

– کارشناس فروش خانم مهندس محمدی

– کارشناس فروش خانم مهندس توکلی